OZAKONJENJE / LEGALIZACIJA

Naše privredno društvo pruža usluge izrade Izveštaja o zatečenom stanju i izrade elaborata geodetskih radova za potrebe ozakonjenja objekata u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata. Svi vlasnici nelegalno izgrađenih objekata imaju obavezu ozakonjenja svojih objekata u skladu sa Zakonom. Predmet ozakonjenja je objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine i koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine. Zahtevi i prijave za legalizaciju objekata podneti do 29. januara 2014. godine, smatraju se zahtevima u smislu ovog zakona.

Scroll to Top